سبز هشتم

سوء تفاهم فرهنگی!

در فرهنگ ناب محمدی ما دستمالی کردن دختران سیزده ساله در حین زیرآبی رفتن امری بسیار عادی است. وقتی سربازان امام زمان تا حد مرگ باتوم در ماتحت جوانانی می کنند که حق خود را می خواهند، دیگر چیزی می ماند که در ایران عادی نباشد؟ دنیا هنوز ام القرای اسلام را درک نکرده است. سوء تفاهم فرهنگی است آقا!