سال 1425: بیانیه ولیزاده مجتبی خامنه ای در محکوم کردن دیکتاتوری در ایران

ایشان ضمن انتقاد از بعضی عملکردهای دوران پدر خود از مردم آزادی خواه و دانشجویان در خواست کرد از تفرقه بپرهیزند و با اتحاد خود فقط برروی آزادی ایران از ظلم و بیداد تمرکز کنند. ایشان متذکر شدند که نظام خاصی را برای آینده ایران در نظر ندارند و این حق ملت خواهد بود تا در یک انتخابات آزاد نظام مورد نظر خود را انتخاب کنند. متن ای بیانیه احتمالا 35 سال دیگر منتشر خواهد شد.