یک سال قبل در چنین روزی...


در این دو چهره چه می بینید؟