تمام شد آن فوتبالی که برای عشق بود و برای مردم بود

زمانی بود که بازیکنان پرسپولیس و تاج از زندگی شان می زدند تا فوتبال بازی کنند، به عشق تماشاگر و بس. فوتبال حتی نان شب آنها را هم تامین نمی کرد. فقط عشق بود.
اما حالا که درآمد یک سال بعضی از این بازیکنان به اندازه درآمد ۲۰ سال زحمت یک کارگر یا معلم است،
حالا که تمام مدیران باشگاه ها به جای فوتبال سابقه سپاهی گری دارند،
حالا که فوتبال ابزاری سیاسی برای پرت کردن حواس مردم از امور روزمره سیاسی جامعه است،
چه جای تعجب که بازیکنان برای عمله قدرت نیز بازیگری کنند؟!

چه جای تعجب که قاتل برادران و خواهران خود را در آغوش بگیرند؟
چه جای تعجب که عشق هواداران خود را سرمایه مشروعیت سازی برای دیکتاتور کنند؟

تمام شد آن فوتبالی که برای مردم بود.
تمام شد آن فوتبالی که برای عشق بود.

مشکل اساسی این بازیکنان نیستند، که وسوسه پول و قدرت می تواند هر بشری را کور و کر کند.
مشکل اصلی ما هستیم که هنوز تماشاگر این نمایشنامه بی هنر هستیم. نمایش بدون تماشاگر در حقیقت وجود خارجی ندارد. همه اعتبار این نمایش از تماشاگر آن است.

از ماست که بر ماست!

بین ساندیس خوری و غیرت چه رابطه ای وجود دارد؟

تعریف اقتدار در قاموس ولایت فقیه

اقتدار یعنی:
  • با ماشین نظامی از روی بدن زنی نیمه جان رد شدن
  • صبح ها در خیابان کتک خوردن و شب ها به اسیران دست بسته تجاوز کردن
  • بستن رگبار با کلاشنیکف از روی پشت بام بر روی مردم بی سلاح
  • با پشتگرمی سپاهی تا دندان مسلح از تریبون نماز جمعه فرمان قتل عام صادر کردن
  • چپاول نفت و دارایی های یک ملت به نام اسلام
  • کتک زدن همسر و فرزندان شهید و سوءاستفاده همزمان از نام شهید
  • به پشتوانه نیروی انتظامی و اطلاعاتی به منزل مسکونی مردم حمله کردن
  • ترور اساتید دانشگاه و پزشکان
  • بستن تمام مجراهای اطلاع رسانی
  • حرفی غیر از دروغ بر زبان نداشتن
واقعا برای این همه اقتدار باید سر تعظیم فرود آورد.