تعریف اقتدار در قاموس ولایت فقیه

اقتدار یعنی:
  • با ماشین نظامی از روی بدن زنی نیمه جان رد شدن
  • صبح ها در خیابان کتک خوردن و شب ها به اسیران دست بسته تجاوز کردن
  • بستن رگبار با کلاشنیکف از روی پشت بام بر روی مردم بی سلاح
  • با پشتگرمی سپاهی تا دندان مسلح از تریبون نماز جمعه فرمان قتل عام صادر کردن
  • چپاول نفت و دارایی های یک ملت به نام اسلام
  • کتک زدن همسر و فرزندان شهید و سوءاستفاده همزمان از نام شهید
  • به پشتوانه نیروی انتظامی و اطلاعاتی به منزل مسکونی مردم حمله کردن
  • ترور اساتید دانشگاه و پزشکان
  • بستن تمام مجراهای اطلاع رسانی
  • حرفی غیر از دروغ بر زبان نداشتن
واقعا برای این همه اقتدار باید سر تعظیم فرود آورد.