گزارش از خیابان امیراتابک تهران

حوزه رای گیری مسجد امیرالمومین خیابان امیر اتابک که از پنجره ما قابل دیدن است خالی از جمعیت است. تک و توک افرادی که وارد می شوند مسن هستند و یا چادری. مورد مشکوک گروه های سه و چهار نفره با چهره های بسیجی است که هر چند دقیقه یک بار با ماشین در مقابل مسجد پارک می کنند، وارد می شوند و بلافاصله پس از ده دقیقه خارج می شوند. تا به حال چهار مورد را شمرده ام. حتی در انتخابات بی رمق مجلس گذشته هم در تمام روز صف تا چند متری بیرون مسجد وجود داشت.