هرچه می خواهی فریاد بزن، الله اکبر، مرگ بر سید علی ... فقط بزن!

مهم این است که زنده بودنمان را فریاد بزنیم. اینکه ما هنوز هستیم: برای آزادی، برای راستگوئی، برای ایران و برای آینده ای روشن تر. فریاد بزن که ما تغییر کرده ایم، که دیگر پشت مصدق هایمان را خالی نخواهیم کرد. فریاد بزن که ما هنوز سبز هستیم، با تمام گرایش های مختلف، مذهبی و سکولار، ترک و فارس و لر و ... ما برای راستگوئی ایستاده ایم و تا آخر در برابر دروغ و تزویر خواهیم ایستاد.

هر چه می خواهی فریاد بزن، فقط بزن!