پنج میلیون ریال از سفره هر خانوار ایرانی خرج استبداد حزب بعث در سوریه

محاسبه آن بسیار آسان است. اگر متوسط هر خانوار ایرانی را پنج نفر بگیریم، شش میلیارد دلار تقسیم بر چهارده میلیون خانوار یعنی حدود پنج میلیون ریال برای هر خانوار ایرانی. آنهم خرج ماندگاری نظام بعثی سوریه که برای ماندگاری خود هر هفته چند صد شهید مسلمان را روی دست مردم سوریه می گذارد.
آیا این سخاوت از جیب شخصی آقای سید علی خامنه ای است؟
اگر خیر و از دارایی های عمومی کشور است، آیا در شرایط فعلی کشور همه شکمشان سیر است؟
آیا مردم ایران، صاحبان اصلی این پول راضی هستند از جیب شان خرج آدم کشی های حزب بعث شود؟