سبز بمانید! با تصمیم لیلا اوتادی مخالفت کنید اما لجن مال نکنید

اگر قرار است فرقی بین سبزها و جیره خوار های دیکتاتوری باشد باید در این زمان به چشم بیاید. مهم ترین ضربه به ریشه های دیکتاتوری پایبندی به اصول اخلاقی است که جنبش سبز اطراف آن شکل گرفت: راستی و عدالت خواهی و ادب. و بزرگ ترین ضربه به جنبش سبز حرکت های احساسی خارج از این اصول اخلاقی خواهد بود. با لیلا اوتادی و هر کس دیگری که به دیکتاتور خدمت می کند مخالفت کنیم، به شدت. اما توهین و لجن مال کردن کار ما نیست.
خشم یک ملت نجیب خواب و خوراکشان را آشفته خواهد کرد. چه احتیاج به لجن مالی؟