امروز همه ما مصری هستیم

امروز در مصر روز بزرگی است. کاخ مبارک به همان شدتی می لرزد که کاخ سید علی خامنه ای در خرداد ۸۸ لرزید. حکومت دیکتاتور همه منافذ ارتباط مردم با یکدیگر و دنیای خارج را بسته است، از جمله تلفن های همراه و اینترنت. همانطور که در زمان اعتراضات ما بعد از انتخابات دنیا صدای ما را شنید، امروز هم نوبت ماست که به مردم مصر این پیغام را برسانیم که همه ما مصری هستیم. دیکتاتوری مبارک در قاهره فرق زیادی با دیکتاتوری سید علی خامنه ای در تهران ندارد. هر دو وقتی وحشت می کنند ارتباط مردم را با هم قطع می کنند.
پیام ما به مردم مصر در حقیقت پیامی به دیکتاتور خودمان هم خواهد بود. دومینوی سقوط دیکتاتوری در منطق در حال حرکت است. امروز همه ما مصری هستیم و فردا دوباره همه مردم دنیا که آزادی را می پسندند ایرانی خواهند بود. سید علی و مبارک بسیار تنها مانده اند.