نپرس چرا موسوی فقط بیانیه می دهد! بپرس خودم چه می توانم بکنم؟

مردم تونس و مصر به خیابان آمدند. ننشستند پشت مانیتور تا از عالم و آدم ایراد بگیرند: چرا ما ایرانی ها اینطور هستیم؟ چرا موسوی فقط بیانیه می دهد؟ چرا کروبی فلانی می کند؟ چرا خاتمی شرط می گذارد؟ مردم مصر و تونس منتظر موسوی و کروبی ننشستند. خودشان حرکت کردند.
و مگر خود موسوی بارها نگفته است رهبری با خود مردم است و من همراه مردم؟ چرا اصرار داریم دائم بدبختی مان را بر گردن این و آن بیاندازیم؟ یک بار هم که شده جرات داشته باش و در آینه نگاه کن و بپرس من خودم چه کردم؟ من خودم چه می توانم بکنم؟