بشمار یک: بن علی، دو: مبارک، سه: سید علی

تصور کن! مبارک هم برود. و ایران این چرخه سقوط دیکتاتور ها را کامل کند. تصور کن اگر همه ما فقط برای چند ساعت در روز ۲۲ بهمن به میادین اصلی شهر برویم و اینبار اشتباه سال پیش را تکرار نکنیم. حضور همزمان در نقاط مختلف شهر و نه فقط در یک مسیر. اگر تنها یک میلیون نفر از پنج میلیونی که در ۲۵ خرداد ۸۸ به خیابان آمدند در ۱۰ میدان اصلی جمع شوند! با فریاد و یا بی فریاد. میشود صد هزار نفر در هر میدان. شوخی نیست!
تصور کن صبح روز ۲۳ بهمن را که کیهان همچنان تیتر درشت زده است: فتنه اقتصادی کلید خورد! اما ما همه به هم لبخند بزنیم و بگوئیم: آیا شنیدی دیشب گردان های ... و ... سپاه به مردم پیوستند؟ میگن خامنه ای شبانه رفته سوریه!
فقط تصور کن! اگر چه تصور کردنش سخته. اما به هیچ وجه غیر ممکن نیست.