در مورد تونس اینقدر عجولانه و احساسی قضاوت نکنیم

این روزها مقایسه های بسیاری بین وضع ایران و تونس از سوی جامعه ایرانی انجام می شود. یکی مردم ایران را ناتوان می خواند. دیگری می نویسد آنها پیروز شدند چون موسوی نداشتند.
من فقط می خواهم بگویم صبر کنید و اینقدر با سرعت قضاوت نکنید. در ماه های قبل و بعد از انقلاب ایران همه آزادی خواهان دنیا برای ما هورا کشیدند. حتی فیلسوف بزرگی مانند فوکو گفت انقلاب ایران روحی در جهانی بی روح دمید. اما چیزی نگذشت تا همه دیدند انقلاب های خشن همه سرنوشت مشابه قلعه حیوانات جرج ارول دارند.
در مورد تونس هم اینقدر سریع قضاوت نکنید. یک بار دیگر قلعه حیوانات را بخوانید و به نظاره بنشینید.

من شخصا به مردمی که راه متفاوتی را انتخاب کرده اند افتخار می کنم. به داشتن موسوی هم همینطور، چرا که با تمام احترامی که برای خمینی قائل است، نمی خواهد خمینی دیگری باشد.