الله اکبر برای همدردی با کردستان

فریاد الله و اکبر در تهران در سه شب آینده همه برنامه های دیکتاتور را به هم خواهد زد:

  1. اعلام اعتراض به اعدام ها و همبستگی با مردم کردستان
  2. رساندن پیام عدم مشروعیت دولت کودتا به سران ۱۵ کشور که در تهران خواهند بود
  3. وجود خبرنگاران خارجی و داشتن مجوز در این سه روز
  4. کم هزینه بودن
اگر همگی اطلاع رسانی کنیم تا فردا قدرت شبکه ای جنبش سبز به رخ همه کشیده خواهد شد.
رسانه شمائید.