طرحی از گروه سبز هشتم - عده ای از سبزهای مجیدیه

این طرح یک اعلام حضور است و در کنار آن نکاتی که از نظر گروه ما می باید از تجمعات سال گذشته می آموختیم. البته فقط یک پیشنهاد است و گروه سبز هشتم طبق نظر جمعی سبز ها و رهبران سبز عمل خواهد کرد. یا حسین