هفدهم اسفند برای زهرا رهنورد و فاطمه کروبی خواهیم آمد

دهم اسفند برای میرحسین موسوی و مهدی کروبی آمدیم، هفدهم اسفند و روز جهانی زن برای زهرا رهنورد و فاطمه کروبی خواهیم آمد. و نه تنها برای آنان، بلکه برای خودمان، تمام مادران، خواهران و دخترانمان که در این سی سال بی وقفه مورد بی احترامی قرار گرفته اند و حقوقشان پایمال شده است. و برای ایران مان که همیشه مادر بوده است.
و بسیار مهم است که دنیا را نیز خبر کنیم تا در این روز با ما باشند. بی دلیل نیست که دیکتاتور از حضور خبرنگاران بین المللی در خیابان های ایران وحشت دارد. او می خواهد تصویری وارونه از ایران و ایرانیان به جهان مخابره کند. این وظیفه ماست که در این چند روز دنیا را دعوت کنیم به حضور مشترک، همراه با ما، برای دفاع از زنان کشورمان و همینطور گفتن «نه» به استبداد.