اخراجی های ۳: قیمت شرف شما چند است؟

یکی شرف خود را به ساندیس و تی تاپ می فروشد. یکی به معاملات پشت پرده.
اما دوساعت خندیدن به دلقک هایی که در خدمت اوباش چماقدار درآمده اند از ساندیس و تی تاپ هم ارزان تر است. مگر غیر از این است؟ امروز دهنمکی با پوسخند از شما می پرسد: شرف شما چند است؟