ما هستیم! اما فقط اینور آب

جناب آقای شهرام همایون و دوستان، اگر واقعا هستید لطفا تشریف بیاورید اینجا با هم باشیم. «ما هستیم» در اینجا مزه متفاوتی دارد. گاهی بوی گاز اشک آور می دهد. گاهی طعم باتوم و گلوله می دهد و گاهی هم انفرادی و زندان و شکنجه. اگر می خواهید باشید ما هم حرفی نداریم. لطفا تشریف بیاورید اینجا با هم لنگش کنیم. همین!