اخراجی ها را سبز کنیم - با روش آیکیدو

در ورزش رزمی آیکیدو شما یاد می گیرید چطور به جای مصرف کردن نیروی اضافی در مقابله و دفاع در برابر حریف، از نیروی خود حریف استفاده کنید و آن را به خودش بازگردانید. این فلسفه مقاومت در همه عرصه ها قابل اجراست. طبق این نگاه و برای بازگرداندن موج اخراجی ها به خود سیستم موارد زیر را پیشنهاد می کنیم و در ضمن از همه سبزها دعوت می کنیم پیشنهاد های دیگری هم طبق این فرمول ارايه دهند:

۱- قبل از پخش سی دی کپی شده یکی از موارد زیر را به فیلم اضافه کنید (قبل، بعد و یا در کنار فیلم):
- تصاویر شهدای سبز، زندانی ها، کشتارها و خشونت های اعمال شده توسط رژیم
- آمار های اقتصادی واقعی از دولت احمدی نژاد به صورت زیر نویس
- مقایسه مطالب عنوان شده در فیلم با واقعیت موضوع به صورت زیرنویس
- تهیه و اضافه کردن فیلم های مستند مانند مستند «از کودتا تا کودتا»

۲- فراخوان برای طراحی و پخش  طرح های گرافیکی و پوستر با عنوان «لمپن ها در خدمت استبداد» و یا «اوباش سالاری هنری»

۳- به خلاقیت خودتان و همینطور خلاقیت گروهی با دوستانتان اعتماد کنید