محسنی اژه ای راست می گوید، باید صف ها مشخص شود

هم راهپیمائی سیاسی است، و هم قرار است برخلاف سال گذشته صف ساندیس خوران دیکتاتوری از مردم آزادی خواه جدا باشد. به همین دلیل بسیار مهم است که تعداد اندکی از سبزها در روز ۲۲ بهمن در خیابان باشند و حقارت عمله دیکتاتور را با دوربین و به طور مخفی به تصویر بکشند. افرادی که منزلشان در مسیر راهپیمائی است از پنجره و یا پشت بام فیلم بگیرند و افرادی که در خیابان هستند از مردم و چهره ها. همانطور که در روز ۲۵ بهمن مانند ۲۵ خرداد عظمت حضور سبز خودمان را به تصویر خواهیم کشید، بسیار مهم است که حقارت و روسیاهی یزیدیان هم ثبت شود.
بی شک تصویر سازان رسانه های ضد ملی دست به هزار فتنه خواهند زد تا بزرگ نمائی کنند. این وظیفه ماست که واقعیت را آنطور که هست به تصویر بکشیم و به دنیا نشان دهیم. اتوبوس ها و ساندیس ها و ساندیسیان را رسوا کنیم. البته با مراقبت ویژه.

Blog Archive