بازی را باخته اید آقای خامنه ای

البته خودتان هم به خوبی می دانید، این از وحشت شما از مردم بسیار عیان است. اما فقط برای روشن تر شدن جایگاه شما کافی است دو سناریو زیر را در نظر بگیریم:

۱- فرض کنیم ۲۲ بهمن تعطیل عمومی نبود. اتوبوس های مجانی در اختیار نبود، و ارگان ها کارمندانشان را با تهدید و تشویق راهی خیابان نمی کردند. فرض کنیم ساندیس و تی تاپ و رب گوجه حرام هم از جیب مردم پخش نمی کردید. و بازهم فرض کنیم از مردم با باتوم و گاز اشک آور و چماق بسیجی استقبال می کردید. انصاف داشته باشیم، چه تعداد از آن یکی دو هزار نفر و چهار پنج هزار پارچه در خیابان قدم می گذاشتند؟

۲- فرض کنیم در روز ۲۵ بهمن و پس از فراخوان آقایان موسوی و کروبی هزاران اتوبوس و وسیله نقلیه در اختیار مردم قرار می گرفت تا به خیابان آزادی بروند. و فرض کنیم از آنها با باتوم و گاز اشک آور پذیرائی نمی شد. تی تاپ و ساندیس هم اصلا برای به خیابان آمدن سبز ها لازم نیست. به سیمای ضد ملی هم برای تبلیغات نیازی نیست. انصاف داشته باشیم، چند میلیون نفر دیگر به خیابان می آمدند؟

می دانم که انصاف نخواهید داشت، چون می ترسید. از اینکه اندک هواداران ساندیس خورتان واقعیت را به چشم خود ببینند به شدت می ترسید و برایشان مدام صحنه آرائی می کنید. درد شما و سرداران شما نه اسلام، بلکه ثروت و قدرت است. این را همه می دانند، من جمله خود شما. اما حقیقت را نمی توان با رنگ پاک کرد. شما بازی را باخته اید آقای خامنه ای چرا که دیوار ترس مردم ریخته است و ما فهمیده ایم که بی شماریم. شما هم به خوبی فهمیده اید وگر نه مثل بید به خود نمی لرزیدید و دست به دامن اوباش و اراذل نمی شدید.

Blog Archive