وقتی جلاد وارث شهید میشود، شرک خلیفه توحید، و حتا قاتل عزادار مقتول

اطراف این خلفا را هم جمع کثیری از فقها، علما، مدرسین و محدثین میگیرند و اسلام را به سود کاخ هزار و یک شب توجیه میکنند و مردم هم با گرسنگی و بدبختی و ذلت و اسارت، بنام صبر و قناعت و تسلیم و رضا در برابر مشیت و اطاعت از اولوالامر و حکومت الهی، تمکین . همواره این چنین بوده است که جلاد وارث شهید میشود، شرک خلیفة توحید، و حتا قاتل عزادار مقتول. - دکتر علی شریعتی

Blog Archive