انفجار قم انقلاب گوز بود

دیشب امام راحل به خوابم آمد و گفت صبح که بیدار شدی از قول من به مردم بگو انفجار قم انقلاب گوز بود. همین

Blog Archive