کاش شاهزاده ما درک سیاسی عمیق تری از مسائل داخل ایران داشت

و ای کاش با مردم و جوانان مبارز داخل ایران در تماس مستقیم بود تا می فهمید بیانیه هایش در حمایت از جنبش سبز در حقیقت کار را برای سبزها سخت تر می کند. کاش شازده با مردم فقط به عنوان یک ایرانی صحبت می کرد و به انتخاب آنان در سال ۵۷ احترام می گذاشت. کاش شازده قبول می کرد که دیگر شازده نیست چون دیگر شاهی برای ایران وجود ندارد. و کاش راهی بود تا به شازده نشان داد مخالفان ولایت فقیه و بسیاری از سبزهای داخل برای رهبری سیاسی به کارنامه ای بیشتر از یک لقب تاریخ گذشته نیاز دارند.
ای کاش شازده به جای موج سواری سیاسی و سو‌ءاستفاده از حرکت های مخالف رژیم در ایران به خاطر اشتباه های پدر و خانواده اش از مردم ایران عذر می خواست. ای کاش شازده احترام می گذاشت به ملتی که در تمام دوران زندگی اش خرج زندگی اشرافی او و خانواده اش را پرداخت کرده اند، و حداقل کار را برای آنها سخت تر نمی کرد. ای کاش شازده در خدمت مردمش بود و نه آینده سیاسی خودش.

Blog Archive