ولایت خامنه ای و کوبیدن آخرین میخ ها بر تابوت مرجعیت شیعه

فرزانگی آقای خامنه ای کار روحانیت شیعه را به جایی کشانده است که اگر رانت های دولتی و درآمدهای نفتی شان قطع شود دیگر جایی برای ادامه حضور ندارند. صنفی که برای قرن ها کنترل تفکر مردم را در دست خود داشت و از اسلام پردازی و دین فروشی شکم خود را سیر می کرد. منبع اصلی قدرت آنها تسلط بر باورهای مردم بود که  با ولایت آقای خامنه ای آن لباس تقدس دریده شده است. مرجعیت امروز آنقدر از واقعیت و دردهای روزمره مردم فاصله دارد که هزاران نوع ستم جانی و مالی به مردم را نادیده می گیرد، اما برای یک نقاشی در دانمارک عمامه به زمین می کوبد. ظلم فرعونی سید علی را چه با کلام و چه با سکوت مشروعیت می بخشد اما داد مظلوم را نمی شنود. به جز دو یا سه نفر روحانی مستقل که گاهی سخنی به نفع مردم می گویند، روحانیت و مرجعیت شیعه جایگاه تاریخی خود را برای همیشه از دست داده است. و این شاید در دراز مدت از خدمت های سید علی خامنه ای به گذار تاریخی ایران به آینده ای روشن تر باشد.

Blog Archive