چشم ها و گوش هایتان را باز کنید: جنبش سبز از همیشه زنده تر است

پنبه ها را از گوشهایتان در آورید، ای خدایگان زر و زور و تزویر. آیا هنوز فکر می کنید جنبش سبز مرده است؟ مرده آن است که تماس خود با حقیقت را از دست داده است. مرده آن است که دائم هم به خود و هم به عالم دروغ می گوید. مرده آن است که شرک ولایت پرستی قلب و روحش را سیاه کرده است و شرف خود را به نان حرام می فروشد. زمان زیادی برای به خود آمدن نمانده است. سرداران و فقیهان میلیاردی فردا به کاخ های خود در سوریه و جنوب لبنان پناه خواهند برد. تو می مانی و خشم یک ملت، و آن روز دیگر دیر است. مردم ایران بخشنده اند. فقط کافی است بیش از این به این مشرکان در لباس پیغمبری سواری ندهی.

Blog Archive