وقتی ترس مردم بریزد پایان راه دیکتاتور است (جین شارپ)

امروز وقتی این جمله را از تئوریسین انقلاب های مسالمت آمیز، جین شارپ، خواندم تازه مفهوم واژه های فتنه و بصیرت برایم روشن شد. از دید دیکتاتور آن کسی که از او نمی ترسد و در برابر جبروت فرعونی اش سر خم نمی کند فتنه گر است، و آن کس که سر به بندگی دیکتاتور می گذارد و با دیدن تمامی ظلم ها و دروغ ها روح خود را به او می فروشد با بصیرت. و من امروز برای اولین بار حس می کنم که تا چه اندازه به فتنه گر بودن از دید دیکتاتور افتخار می کنم. آقایان، ما فتنه گران بی شماریم و در برابر ظلم و دیکتاتوری تا روز آخر فتنه خواهیم کرد چرا که شرفمان فروختنی نیست، نه به قیمت معاملات رانتی و پشت پرده، و نه به قیمت ساندیس و تی تاپ. ما اگر دینداریم فقط خدا را می پرستیم و در برابر او تعظیم می کنیم، و نه جبروت فرعونی ولایت. اگر هم بی اعتقاد به دین هستیم، شرفمان فروختنی نیست. و من در عجبم که این تعریف جدید شما از بصیرت چقدر به شرک شبیه است!

Blog Archive