حصر مهدی کروبی - مرگ بر دیکتاتور از امشب بر پشت بام ها

با نزدیک شدن ۲۵ بهمن وحشت دیکتاتور از مردم لحظه به لحظه واضح تر می شود. با توجه به خبر حصر مهدی کروبی در خانه و احتمال وقوع آن برای موسوی در روز های آینده این وظیفه ماست که به شدت واکنش نشان دهیم. آنها خود را به خطر انداختند و استارت ۲۵ بهمن را زدند. از این به بعد نوبت ماست. و کمترین کاری که می توانیم بکنیم گفتن مرگ بر دیکتاتور بر پشت بام از همین امشب است. باید مکرشان را به خودشان برگردانیم. نوبت ماست و ما بی شماریم.

Blog Archive