فریاد بلند الله اکبر و مرگ بر دیکتاتور در خیابان سمیه

تهران، خیابان سمیه، غوغایی است اینجا. آفرین به شرف شما مردم با غیرت! دم همتون گرم.

Blog Archive